DACAAR´s 1.000 lokalt ansatte i Afghanistan

får dansk, norsk og EU-støtte.

Vi udfører 6 slags hjælpearbejde, som vi skræddersyr målrettet til hver landsby og samfund. Det sikrer de bedste resultater. Vi arbejder med:

  1. Vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne.
  2. Landbrugsudvikling og naturopretning ved bl.a. tørkekatastrofer.
  3. Udvikling af mindre virksomheder.
  4. Forbedring af afghanske kvinders vilkår.
  5. Sikring af civile statsydelser.
  6. Produktion og eksport af safran.

I Afghanistan sørger vi både for nødhjælp, tidlig genopbygning og langsigtet udvikling.

I alt vores arbejde er forbedring af kvinders vilkår et tværgående element. Kvindeundertrykkelsen er massiv i Afghanistan. DACAAR kan ikke ændre kultur på det område.

Men DACAAR tror på, at ved bl.a. at skabe indkomstgivende kurser i alt fra pastafremstilling til sykurser, og ansætte kvinder hvor vi kan, så skaber vi også et fundament for kvindernes egen indtjening. Alene det er et stort skridt fremad mod kønnenes ligestilling i Afghanistan.

I det programpunkt, som vi kalder “Sikring af statsydelser,” er DACAAR en del af “Citizens Charter Afghanistan Program,” der via staten skal sikre et minimum af offentlige ydelser og service til lokalsamfund. Desuden understøtter vores temaer den afghanske regerings nationale prioriteringer.

Endelig er FN’s Verdensmål integreret i vores indsatser.

DACAAR arbejder ikke “oppefra og ned,” men “nedefra og op.” Dvs. vi dikterer ikke hjælpeprojekter. Vi arbejder ud fra ønsker, initiativ og samarbejde fra lokalbefolkningerne. Alt sker i partnerskab med afghanerne selv gennem eksempelvis lokale udviklingsråd.

DACAAR´s ønske er ikke hjælpearbejde til evig tid. Vores fornemmeste opgave er at gøre os selv overflødige. Derfor har alle vores indsatser elementer af langsigtet kapacitetsopbygning. Når DACAAR er væk, så skal lokalbefolkningerne løfte opgaverne selv, så vi ser en varig forbedring af afghanernes indtjening, sundhed og livskvalitet.

Behovet for vand stiger og stiger

Vand, sanitet og hygiejne

I snart 40 år siden DACAAR´s start i 1984 er vi blevet kendt som en af de største udbydere af vand, sanitet og hygiejne (ofte kaldt WASH) i Afghanistan.

Vi har hjulpet millioner af afghanere med rent drikkevand via over 50.000 brønde og vandpumper i 29 af Afghanistans 34 provinser. Vi er med i FN’s WASH-cluster og hjælper flygtninge ved naturkatastrofer som tørker og oversvømmelser.

Med lokal arbejdskraft sikrer vi varigt, rent drikkevand. Hvert år er der over 600.000 modtagere fra programmerne.

DACAAR er en af de banebrydende WASH-organisationer i Afghanistan fordi vi indfører nye teknologier og styrker sektoren i landet.

Vi har også et stærkt nødhjælpsberedskab med mobile katastrofe indsats-teams og strategisk placerede WASH-lagre. DACAAR´s indsatser udgør derfor ofte forskellen mellem liv og død for fordrevne afghanere i tidlige stadier af en krise.

Vores tilgang er, at lokalsamfundene selv skal yde en indsats. De skaber ejerskab, som sikrer, at afghanerne selv betjener og vedligeholder deres vandforsyning også på langt sigt. DACAAR´s vandinspektionshold uddanner derfor afghanerne i også at reparere vandinstallationer. Til det driver vi tillige et vandkompetence- og kursuscenter.

DACAAR har også opbygget et system til at overvåge grundvandet fordi vi har et voksende antal brønde spredt over hele landet. Vi stiller resultaterne til rådighed for alle aktører for at forbedre vandforsyningsprogrammer. Vores laboratorium for vandkvalitet er unikt og analyserer også vandkvaliteten for private virksomheder, organisationer og andre interesserede.

 

Landbrug og naturforvaltning

DACAAR bistår Afghanistans bønder fordi landbruget er rygraden i Afghanistans økonomi. Hjælpen går til markvanding, landbrugsuddannelser, bedre dyrkemetoder og husdyrhold – samt skifte fra opium- til safrandyrkning. Hundredvis af bønder har skiftet. DACAAR ser nu muligheder for safran-eksport. I 2007 skabte DACAAR det første kvalitetslaboratorium for safran. Safran-projekterne støttes af Danida, DFID, ICCO og Norge. Safran kan sælges helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 kr.)

Der er afgørende for DACAAR, at vores indsatser øger levestandarden og livskvalitet blandt udsatte afghanske landmænd og deres familier. Her er kunstvanding et omdrejningspunkt – ellers kan man ikke dyrke afgrøder i store dele af Afghanistan. Vi hjælper med at rehabilitere mindre vandingsanlæg og gør landmændene i stand til at drive og vedligeholde dem.

I områder med knappe vandressourcer indfører vi metoder, hvor vandingen foregår drypvis og tæt på rødderne for at mindske fordampning. I områder uden vand til kunstvanding, støtter vi landmændene i at dyrke tørkeresistente afgrøder.

Det kræver uddannelse, viden og videndeling. DACAAR har derfor “Farmer Field Schools” med praksis i højsædet. Efter eksamen får landmændene værktøj og andre materialer til at fortsætte læringen på deres egne gårde: Sideløbende får de teknisk rådgivning og opfølgning fra vores undervisere. I arbejdet sikrer vi, at udbuddet af landmændenes produkter passer til efterspørgslen.

 

Udvikling af mindre virksomheder

DACAAR støtter udviklingen af mindre virksomheder for at øge chancerne for et levebrød og forbedret livskvalitet for unge som ældre.

På billedet er et af DACAAR´s sykurser i Laghman provinsen, hvor studenterne efter endt eksamen kan åbne deres egne skrædderforretninger. DACAAR giver også tilskud til åbningen af deres forretninger.

Andre eksempler kan være 6-7 måneders erhvervsuddannelser som tømrer eller mobilreparatør. En del af projekterne er undervisning i at læse og skrive, ikke mindst tal.

DACAAR´s tekniske kurser følger retningslinjerne fra de afghanske ministerier. Og vi prøver at sikre afsætning af de produkter, som vore kursister kommer til at producere. Derfor lægger markedsundersøgelser til grund for hvert kursus.

Efter vellykket og afsluttet eksamen registrerer vi de færdige kandidater i den officielle database for dygtige teknikere, håndværkere og landmænd. Og hver studerende bliver forsynet med et værktøjssæt og tilbydes et starttilskud til egen virksomhed. Desuden får de rådgivning og støtte af DACAAR’s lærere de første seks måneder af firmaets levetid.

Vores data viser, at 90 % af kandidaterne med succes har benyttet sig af tilskuddet til opstart af små virksomheder i deres lokalområder.

Over 600.000 modtagere er der årligt i erhvervsprogrammerne, og en tredjedel er kvinder.

 

Forbedring af kvinders vilkår

Afghanistans kvindeundertrykkelse er massiv. Derfor er kvinder en målgruppe i alle vores 5 indsatser.

DACAAR kan ikke ændre kultur på kvindeområdet, men DACAAR tror på, at ved bl.a. at skabe indkomstgivende kurser i alt fra pastafremstilling til sykurser, og ansætte kvinder hvor vi kan i administrationen, køkkenpersonalet m.v., så skaber vi også et fundament for kvindernes egen indtjening. Alene det er et stort skridt fremad mod kønnenes ligestilling i Afghanistan.

Siden starten har DACAAR også haft særlige projekter for kvinder, især sykurser, samt salg af tøj og broderier. Flere kvinder har fået starthjælp til egne systuer.

På billedet er kvinder i gang med pastaproduktion i et af vores projekter, som flere kvinder siden har kunnet bruge til at lave egen virksomhed.

Efter 40 års krig er mange enker – og ressourcecentre for kvinder som selvorganiserede kollektiver er vigtige. Ressourcecentrene tilbyder kvindelige medlemmer at deltage i forskellige indkomstskabende aktiviteter og uddannelse. Centrene er vores hovedindgang til at forbedre de afghanske kvinders vilkår.

I det mandsdominerede, afghanske samfund sørger vi for, at kun kvinder har adgang, så de har et trygt og kulturelt accepteret miljø. Kvinderessourcecentrene er også registrerede hos det afghanske Justitsministerium som mindre ngo’er, og de er tæt knyttet til Kvindeministeriet, så de fungerer på fuld lovlig vis. Det betyder, at ressourcecentrene står stærkt, hvis de chikaneres.

Kontakten og legaliseringen gennem myndighederne giver også ressourcecentrene adgang til den støtte og de ressourcer, der findes på landsplan.

Siden 2004 har vi været med til at etablere 49 ressourcecentre for kvinder og en paraplyorganisation for centrene i Herat-provinsen. Alt i alt er der ca. 30.000 medlemmer.

Nogle gange kan vi ikke få lokal accept af et ressourcecenter for kvinder. I de tilfælde satser DACAAR på at støtte på mere individuel basis. Vi hjælper sårbare kvinder, ikke mindst eneforsørgere, indtil lokalsamfundet er rede til, at vi opretter et reelt ressourcecenter.

Projekter for Afghanistans civile borgerhjælp

DACAAR udfører projekter til civil borgerhjælp, som med støtte fra bl.a. Verdensbanken sikrer, at den afghanske regering kan opbygge et minimum af bl.a. infrastruktur og sociale ydelser til fattige. Det sker via “Citizens Charter Afghanistan Program”. Især går støtten til landbrugsområder, hvor mange af DACAAR´s projekter passer perfekt til Citizens Charter.

På billedet er der en af Afghanistans grønthandlere med overflod af varer.

Grundlaget for hans forretning er en stabil landbrugsproduktion, som DACAAR bidrager til. Det næste er, at flere også skal have råd til at købe varerne.

“Citizens Charter Afghanistan Program” involverer lokalsamfund på land og i by. De lokale udviklingsråd deltager i planlægningen af projekterne og overvåger desuden, om regeringen gør fremskridt i forhold til at levere de lovede minimumsydelser.

Det sker ikke altid.

De lokale udviklingsråd peger derfor også på de barrierer, der hindrer udvikling.

DACAAR spiller en vigtig rolle som partner for 850 lokalsamfund i de østlige provinser Laghman, Kunar og Nuristan.

DACAAR bistår også ved valg, herunder til de lokale udviklingsråd, ligesom vi hjælper udviklingsrådene med projektansøgninger, styring, økonomi og regnskab, indkøb og konfliktløsning.

Safranproduktion- og eksport

DACAAR bistår Afghanistans bønder i skiftet fra opium- til safrandyrkning. Hundredvis af bønder har allerede skiftet. DACAAR ser nu også muligheder for safran-eksport, og har i 2021 ansat nye folk kun dedikerede til safranproduktion- og eksport globalt, herunder til Danmark.

Allerede i 2007 skabte DACAAR det første kvalitetslaboratorium for safran. Safran-projekterne støttes af Danida, DFID, ICCO og Norge.

Safran er højt prioriteret netop hos de donorer som alternativ til opiumdyrkning. Opium forgifter narkomarkederne, mens uskadeligt safran kan sælges med en profit tæt på den, som bønderne kan opnå ved opiumdyrkning. Safran er nemlig meget værdifuld og kan sælges helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 kr.) Og da landmænd kan producere op til 5,5 kg pr. hektar, er der store muligheder for at bryde fattigdommen blandt bønderne via safranproduktion.

DACAAR har hjulpet landmændene i provinserne Herat, Faryab, Kunduz og Khost med den bedste og mest effektive måde at dyrke safran på.